Hỗ trợ và phát triển cộng đồng

Hỗ trợ và phát triển cộng đồng

XÂY DỰNG NỀN TẢNG LỢI THẾ QUÊ HƯƠNG

Để có thể cạnh tranh và phát triển những dòng sản phẩm đặc biệt từ lợi thế quê hương, Dolsure Nutrition sẽ tạo ra 2 vùng nguyên liệu cho tương lai từ: Tập hợp thế mạnh của nông dân, hướng dẫn họ phương pháp trồng và sản xuất đạt tiêu chuẩn, tạo ra vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm.Tạo ra vùng nguyên liệu cho Dolsure Nutrition, tạo thế chủ động và cũng là môi trường thí nghiệm trao đổi để người nông dân có nơi học tập, tạo giá trị thặng dư và bền vững cho xã hội.

 

HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Định hướng cho Dolsure Nutrition không chỉ tạo ra giá trị thặng dư cho công ty và xã hội mà còn góp phần hỗ trợ những người kém may mắn, từ người bệnh, người nghèo, người tàn tật .. Dolsure Nutrition đã xây dựng nhà tình thương cho người dân tại các vùng sâu vùng xa và tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Dolsure Nutrition có một tâm nguyện phấn đấu làm tốt tất cả mọi định hướng và cùng chung tay góp phần vun đắp hạnh phúc cho xã hội.